Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu
Przejdź do treści głównej
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
foto01 foto02 foto03 foto04 foto05

Dane urzędu:

Urząd Gminy Piszczac
ul. Włodawska 8
21-530 Piszczac
NIP: 5371863264

Godziny pracy urzędu:

pn. do pt. - 7:30 do 15:30

Kontakt:

Tel.: (+48 83) 377 80 18
Fax: (+48 83) 377 80 18
e-mail: sekretariat@piszczac.pl

Strona główna

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Lokalny Program Rewitalizacji - Gmina - Urząd Gminy Piszczac.

 

Pobierz PDF

Lokalny Program Rewitalizacji

 

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piszczac na lata 2016-2023 Wójt Gminy informuje, że w dniach 03-09.07.2017 r.na ternie Gminy Piszczac przeprowadzone zostanie badania ankietowe w 2 grupach respondentów – 1. grupę stanowią mieszkańcy  gminy, 2. grupę stanowią przedstawiciel instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych.

Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Piszczac, ul. Włodawska 8 21-530 Piszczac. Wypełnione ankiety należy  składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy w pokoju nr 33 Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie udostępniony zostaną  na głównej stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.piszczac.pl/ w zakładce Program Rewitalizacji.

Wyniki badań posłużą opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy, odbudowę więzi lokalnych, a także przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze gminy.Zmiany zachodzące w efekcie realizacji programu będą polegać przede wszystkim na rozwiązaniu zaistniałych problemów społecznych i gospodarczychkoncentrujących się na określonym terenie. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności. Prosimy o życzliwe przyjęcie i zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy oraz przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych do czynnego udziału w badaniu ankietowym.Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

Linki do ankiety:

Ankieta dla mieszkańców:

Ankieta dla mieszkańców wersja online

Ankieta dla mieszkańców w formacie.doc (edytowalna)

Ankieta dla mieszkańców w formacie.pdf (do wydruku)

 

Ankieta dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych:

Ankieta dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych wersja online

Ankieta dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych w formacie.doc (edytowalna)

Ankieta dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych w formacie.pdf (do wydruku)

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

ROZPOCZYNAMY PRACĘ NAD LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI DLA GMINY PISZCZAC!

Aktualnie obowiązujące podejście wskazuje, iż rewitalizacjęnależy rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, tj. poprzez działania o charakterze zintegrowanym na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Owi interesariusze rewitalizacji to mieszkańcy gminy, w tym przede wszystkim mieszkańcy obszarów rewitalizacji, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, a także lokalne organizacje pozarządowe.

Podstawą powodzenia całego procesu rewitalizacji jest prowadzenie rzetelnej diagnozy problemów obserwowanych na danym obszarze, świadome wyznaczanie celów, jak również formułowanie realnych działań na rzecz poprawy sytuacji na obszarze kryzysowym. W celu właściwego zaplanowania skutecznego procesu rewitalizacji niezbędne jest przeprowadzenie analizy gminy w zakresie występowania na jej terenie zjawisk, procesów i problemów
w sferach: społecznej, środowiskowej, przestrzennej, gospodarczej itechnicznej, a także ich zróżnicowania. Każde z tych działań ma być realizowane z udziałem społeczności lokalnej, bowiem rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców.

Praca nad LPR będzie składała się z 2 etapów:

ETAP I

DIAGNOZA GMINY PISZCZAC I WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI

Pierwszy etap prac nad LPR będzie stanowiła diagnoza Gminy Piszczac służąca delimitacji obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Zostanie ona przeprowadzona na podstawie zgromadzonych danych z zakresu demografii, rynku pracy, polityki społecznej, bezpieczeństwa, działalności gospodarczej i innych niezbędnych do wyznaczenia wartości wskaźników w 5 sferach: społecznej, środowiskowej, gospodarczej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej.
Obszary zdegradowane oraz propozycje terenów do rewitalizacji w Gminie Piszczac zostaną wytypowane w oparciu o pogłębioną analizę wskaźnikową, która pozwoli wyłonić fragmenty gminy, gdzie obserwuje się szczególną koncentrację negatywnych zjawisk w 5 wyżej wymienionych obszarach.

ETAP II

OPRACOWANIE „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY PISZCZAC NA LATA 2017-2023”

Drugi etap będzie obejmował opracowanie projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piszczac na lata 2017-2023”. Struktura dokumentu oparta zostanie na logicznym ciągu przyczynowo-skutkowym, rozpoczynającym sięod wyznaczenia obszaru rewitalizacji (Część 1 - Wprowadzenie), następnie prowadzącym poprzez pogłębioną
i szczegółową analizę problemów i potencjałów tegoż obszaru (Część 2 - Diagnostyczna), aż po zdefiniowanie wizji obszaru po rewitalizacji, do której przypisano cele programu oraz odpowiadające im kierunki działań i konkretne przedsięwzięcia (Część 3 – Planistyczna). Czwarta część program zawierać będzie część zarządczą, omawiającą system zarządzania wdrażaniem programu, w tym mechanizmy integrowania przedsięwzięć, monitorowania
i ewaluacji programu, a także jego planowane ramy finansowe i czasowe. Ostatni element Programu (Część 5 – Partycypacja społeczna) zawierać będzie mechanizmy włączania interesariuszy w cały proces rewitalizacji, począwszy od diagnozowania, poprzez programowania, wdrażanie i monitorowanie programu.

 

NIŻEJPREZENTUJEMY PODSTAWOWE DEFINICJE DOTYCZĄCE PROCESU REWITALIZACJI:

Rewitalizacja - kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni
i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów
(w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi
z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej,  technicznej. 

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się  prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

 

Adam Bielecki

Aby otrzymywać informacje SMS z Urzędu Gminy w Piszczacu wpisz swój numer telefonu komórkowego.
  • EKONOWA
  • Piszczac Pierwszy
  • PUP
  • EEA Grants
  • Mikroporady
  • CEIDG Działalność gospodarcza
Urząd Gminy Piszczac, Włodawska 8, 21-530 Piszczac, pow. Bialski, woj. lubelskie
tel.: (+48 83) 377 80 18, fax: (+48 83) 377 80 18, email: sekretariat@piszczac.pl, http://www.piszczac.pl
NIP: 5371863264, Regon: 000547626
NIP Gminy Piszczac: 5372343555 Regon Gminy Piszczac: 030237635 Numer konta: BS ŁOMAZY O/PISZCZAC 32 8037 0008 0130 0198 2000 0030
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij